Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu Użytkownikowi Witryny. Korzystanie z Witryny jest równoznaczne z akceptacją warunków Polityki Prywatności.

Dane osobowe przetwarzane są:

a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b) zgodnie z wdrożoną dokumentacją,

c) w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika w Serwisie,

d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą zgodnie z klauzulą informacyjną.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji korzystania z Witryny.

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania Danych Osobowych oraz ryzyko naruszenia praw, których dane dotyczą, Administrator zapewni adekwatne środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z art. 32 Rozporządzenia w celu ochrony danych osobowych.

Administrator zobowiązuje się do wyboru Podmiotów przetwarzających koniecznych do realizacji umowy, które oferują wystarczającą gwarancję wdrożenia właściwych środków technicznych i organizacyjnych w sposób, który zapewni przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownikowi zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem art. 28 Rozporządzenia

Administrator zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Użytkowników o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych.

Administrator nie jest odpowiedzialny za udostępnienie powierzonych Danych Osobowych osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem tych danych osobowych w przypadku, gdy przyczyną powyższego jest działanie bądź zaniechanie Użytkownika, polegające w szczególności na udostępnieniu informacji autoryzujących dostęp do usługi osobom trzecim, a także każdym innym zachowaniu dotyczącym usługi Użytkownika.

Użytkownik gwarantuje, że Dane osobowe zostały pozyskane, przetwarzane w celach w sposób zgodny z prawem oraz że Administrator nie przetwarza więcej Danych Osobowych niż to konieczne do spełnienia tych celów.

Serwis może zawierać odnośniki (hiperłącza) do innych stron internetowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za stosowaną przez te strony politykę prywatności i sposoby ochrony danych osobowych.

Użytkownik, aby uniknąć zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do sieci Internet, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany.

Administrator zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. W przypadku korzystania przez Użytkownika ze starszych wersji przeglądarek lub/i innych niż najnowsze, które są dostępne, Administrator nie gwarantuje poprawnego działania Witryny.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian niniejszej Polityki Prywatności. Zmiany obowiązują od daty wskazanej w zmienionej Polityce Prywatności, nie wcześniej jednak, niż od dnia opublikowania zmienionej Polityki Prywatności na stronie regulamin.wenderedu.pl


Cookies

Witryna używa cookies niewielkich plików tekstowych wysyłanych przez serwer www i przechowywanych przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Informacje, które są gromadzone mogą dotyczyć adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego Szybki kontakt.

Cookies, które są przetwarzane analizują anonimowe informacje na temat używania Witryny. Cookies pomagają poprawiać funkcjonalność witryny i dostosować ją do oczekiwań i potrzeb osób odwiedzających. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin albo z jakiej witryny trafiła,

Użytkownik przeglądający Witrynę powinien poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej zarządzać cookies. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna w dokumentacji danej przeglądarki internetowej. Informujemy, że może to jednak wpłynąć na pogorszenie jakości działania witryny przez brak zbierania cookies i odczytywania na ich podstawie informacji.

Na Witrynie mogą być wykorzystywane następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, 

np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć

w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień

i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

św. Józefa 1/3
50-329 Wrocław

+48 71 733 66 61
 recepcja@wenderedu.pl

fax: +48 71 733 66 61

Bądź na bieżąco

Trwa wysyłanie wiadomości

Formularz nie został wysłany

Dziękujemy!

form.successMessage

Wymagana zgoda

Oferta WenderEDU

Dostosowana do Twoich potrzeb z gwarancją najlepszej ceny